ALGEMENE VOORWAARDEN BUREAU KLANTZICHT

(1 januari 2015)

 

1. Algemeen

1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtgever: KvK bedrijfsnaam en vestigingsplaats zoals opgenomen in Opdrachtbevestiging van Bureau Klantzicht. Opdrachtnemer: Bureau Klantzicht, Oisterwijk.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten en opdrachtbevestigingen die Opdrachtnemer sluit c.q. zendt en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3 Opdrachtnemer wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever.

2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen.

2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen e.d. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij hierop zijn aanbieding baseren.

3. Prijs

3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten.

3.3 De overeengekomen, dan wel aanbiedingsprijs is te allen tijde exclusief de wettelijke van toepassing zijnde omzetbelasting.

4. Adviezen Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de adviezen Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

5. Intellectueel eigendom

5.1 Opdrachtgever verkrijgt alle rechten op voor hen gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis, na betaling van de facturen die betrekking hebben op voornoemde zaken.

5.2 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen tien dagen na (deel)factuurdatum.

6.2 Bij opdrachten met waarden boven de € 2.500 wordt een termijnfacturatie gehanteerd t.w. 30% bij opdracht, 2e termijn 30%, 3e termijn 30% en 10% slotbetaling na realisatie opdracht. De termijnduur wordt bij opdrachtbevestiging of overeenkomst bepaald. Ingeval van langer lopende overeenkomsten kan door Opdrachtnemer maandelijks worden gefactureerd.

6.3 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.4 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien: a. een betalingstermijn is overschreden; b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen termijn is Opdrachtgever direct rente aan Opdrachtnemer verschuldigd. Deze rente bedraagt 5% per jaar, doch is gelijk aan de wettelijke rente indien deze meer bedraagt. Bij het berekenen van de rente wordt een gedeelte van een maand gezien als een hele maand.

6.6 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten worden als volgt berekend: over de eerste € 3.000 15% over het meerdere tot € 6.000 10% over het meerdere tot € 15.000 8% over het meerdere tot € 60.000 5% over het meerdere vanaf € 60.000 3%

6.7 Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.8 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

7.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor het nog niet nagekomen deel. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

8. Wijzigingen in de opdracht

8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

9. Ontbinding

9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.5 Omstandigheden, die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik maakt.

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

10. Reclames, klachten

10.1 Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Opdrachtnemer op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de opdracht waarop zij betrekking hebben.

11 Aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen nalatige tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

11.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

11.2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

11. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen schadesom gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.

11. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste eenmaal de aanneemsom c.q. totaal factuurbedrag opdracht.

12 Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Het Nederlands recht is van toepassing.